Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY


Predávajúcim je fyzická osoba: Marta Kmeťová, adresa: Matuškova 2442/6, 900 31 Stupava, IČO: 54616492, DIČ: 1076851171 (ďalej len predávajúci).
Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

2. OBJEDNÁVANIE


Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

3. CENY

Predávajúci nie je platcom DPH.
K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY


Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
1) osobný odber
2) platba na dobierku kuriérovi v hotovosti alebo kartou

5. DODACIE PODMIENKY
Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
1) osobný odber
2) zasielanie kuriérom (na území Slovenskej republiky a Českej republiky)
Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.


6. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ


Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže byť zo strany predávajúceho vykonaná Kupujúcemu špeciálna ponuka. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií.
Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a takisto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms) a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Marta Kmeťová, Matuškova 2442/6, 900 31 Stupava, Slovensko. Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté Predávajúcemu pre marketingové účely poskytuje dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený pre marketingové účely je platný pre obdobie 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.
V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis, či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.
Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. „cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele „cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, Predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby „cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. Predávajúci si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
Marta Kmeťová, Matuškova 2442/6, 900 31 Stupava, Slovensko. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu Predávajúceho. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.


8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY


Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
Vrátenie tovaru: tovar môžete vrátiť do 14 kalendárnych dní od doručenia zásielky. V prípade, že vám je doručený poškodený produkt prosíme o čo najrýchlejšie zaslanie tejto informácie a fotiek na náš email info@martjandesign.com

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


O poskytnutie osobných údajov môžete byť požiadaní kedykoľvek, keď ste v kontakte s prevádzkovateľom internetového obchodu Marta Kmeťová, Matuškova 2442/6, 900 31 Stupava, IČO: 54616492, DIČ: 1076851171 (ďalej len Marta Kmeťová, IČO: 54616492, DIČ: 1076851171) alebo s internetovým obchodom www.martjandesign.com. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie jednej osoby. Prevádzkovateľ internetového obchodu Marta Kmeťová, IČO: 54616492, DIČ: 1076851171 môže tieto osobné údaje používať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Osobné údaje, o ktoré sme vás požiadali, nám nemusíte poskytnúť. Pri registrácii na stránke www.martjandesign.com, nákupe produktov, kontakte s nami alebo pri účasti na online prieskume môžeme zhromažďovať rôzne údaje vrátane vášho mena, poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, preferencií na kontaktovanie. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú informovať vás o najnovších produktoch a službách. Ak nechcete byť zahrnutí do nášho zoznamu adresátov, svoje zahrnutie môžete kedykoľvek zrušiť. Osobné údaje nám tiež pomáhajú tvoriť, vyvíjať, prevádzkovať, dodávať a zlepšovať naše produkty, služby, obsah a reklamu, ako aj predchádzať stratám a bojovať proti podvodom. Osobné údaje môžeme používať aj na interné účely, ako je napríklad auditovanie, analýza údajov a prieskumy na zlepšenie produktov, služieb a komunikácie so zákazníkmi. Ak sa zapojíte do tipovania, súťaže alebo podobnej propagačnej akcie, poskytnuté osobné údaje môžeme použiť pri správe týchto programov.
Zhromažďujeme údaje aj vo forme, ktorá neumožňuje priame spojenie s konkrétnou osobou. Iné než osobné údaje môžeme zhromažďovať a používať na ľubovoľný účel. Môžeme napríklad zhromažďovať údaje, ako je povolanie, jazyk, PSČ, kód oblasti, jedinečný identifikátor zariadenia, adresa URL, z ktorej návštevník prišiel, miesto a časové pásmo, v ktorom sa používa stránka www.martjandesign.com, aby sme mohli lepšie pochopiť správanie zákazníkov a zlepšiť naše produkty, služby a reklamy. Ak iné než osobné údaje skombinujeme s osobnými údajmi, takto skombinované údaje sa budú považovať za osobné údaje počas celého obdobia, v ktorom zostanú takto skombinované.
Internetová stránka a online aktivity môžu používať súbory „cookie" a ďalšie technológie, ako sú napríklad značky pixlov a webové signály. Zhromažďujeme určité údaje automaticky a uchovávame ich v protokolových súboroch. Tieto údaje zahŕňajú adresy IP (Internet Protocol), typ a jazyk prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), sprostredkujúce a výstupné webové stránky a aplikácie, operačný systém, dátumovú a časovú pečiatku a informácie o po sebe nasledujúcich kliknutiach. Tieto údaje používame na pochopenie a analýzu trendov, na správu stránky, na získanie informácií o správaní používateľa na stránke, zlepšovanie našich produktov a služieb a na zhromažďovanie demografických informácií o užívateľskej základni ako celku. Marta Kmeťová, IČO: 54616492, DIČ: 1076851171 môže tieto údaje použiť vo svojich marketingových a reklamných službách.
Marta Kmeťová, IČO: 54616492, DIČ: 1076851171 môže v určitých prípadoch sprístupniť niektoré osobné údaje strategickým partnerom, ktorí s ňou spolupracujú na poskytovaní produktov a služieb, alebo ktorí jej pomáhajú pri marketingu pre zákazníkov. Marta Kmeťová, IČO: 54616492, DIČ: 1076851171 bude zdieľať tieto osobné údaje len na účely poskytovania alebo zlepšovania svojich produktov, služieb a reklám a nebude ich zdieľať s tretími stranami na ich marketingové účely. Na základe zákonných postupov sa od spoločnosti Marta Kmeťová, IČO: 54616492, DIČ: 1076851171 môže vyžadovať, aby zverejnila vaše osobné údaje. Akékoľvek alebo všetky zhromaždené osobné údaje môžeme previesť na relevantnú tretiu stranu aj v prípade organizačných zmien, fúzie alebo predaja.
Keď Marta Kmeťová, IČO: 54616492, DIČ: 1076851171. vaše osobné údaje uchováva, používa pritom počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s fyzickými bezpečnostnými opatreniami. Marta Kmeťová, IČO: 54616492, DIČ: 1076851171. vám umožňuje jednoducho udržiavať správnosť, úplnosť a aktuálnosť vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje ich uchovávanie aj počas dlhšieho obdobia. Aktuálnosť kontaktných údajov a preferencií nám môžete pomôcť zaistiť aj tak, že sa prihlásite do svojho konta na stránke www.martjandesign.com. V prípade ostatných osobných údajov, ktoré uchovávame, vám poskytneme prístup a kópiu na akýkoľvek účel a môžete tiež požiadať o opravu údajov, ak sú nepresné, alebo o ich odstránenie, ak sa podľa zákona alebo na základe legitímnych obchodných účelov nevyžaduje ich uchovávanie. Požiadavky na prístup, opravu alebo odstránenie je možné odosielať na adresu info@martjandesign.com.
Ak máte otázky alebo pripomienky k zásadám ochrany osobných údajov alebo ich spracovaniu, prípadne ak chcete podať sťažnosť na možné porušenie právnych predpisov o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na info@martjandesign.com. Vašu konkrétnu sťažnosť alebo otázku vyriešime. Na všetky závažnejšie záležitosti budeme reagovať. V prípade, že vás naša odpoveď neuspokojí, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na príslušný regulačný orgán. Ak nás o to požiadate, budeme sa vám snažiť poskytnúť informácie o spôsoboch riešenia sťažností, ktoré môžete za daných okolností využiť.
V záujme zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov oboznamujeme s našimi pravidlami zabezpečenia a ochrany osobných údajov aj zamestnancov a spolupracovníkov Marta Kmeťová, IČO: 54616492, DIČ: 1076851171
Marta Kmeťová, IČO: 54616492, DIČ: 1076851171, môže svoje zásady ochrany osobných údajov z času na čas aktualizovať. Pri zásadnej zmene týchto zásad vás o tom informujeme zverejnením oznámenia na našej webovej stránke spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobných údajov.
Marta Kmeťová, Matuškova 2442/6, 900 31 Stupava, IČO: 54616492, DIČ: 1076851171


10. Záverečné informácie


Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
Kontaktnou e-mailovou adresou Predávajúceho je info@martjandesign.com
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.11. 2022. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať